طراحی وارائه نقشه های معماری ، …معماری و دکوراسیون داخلی ، بازسازی …کانال فلکسیبلسولفات آهن