عایق صداگیری صوتی حرارتی پشت رودری …مبلمان آمفی تئاتر،رض کوبرس صنعتیپاکت پستی ارزان و اقتصادی

کنایه تند حسام الدین آشنا به مجلسی‌ها