(ویدئو) زندگی در کابل با وجود نگرانی‌ها از آینده افغانستان