راننده با درآمد عالیآموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …کنترل از راه دور وسایل برقی با …فروش گالن 20 لیتری

جزئیات سوله‌های مدیریت بحران ویژه کرونا
رضا کرمی محمدی درباره خبرمنتشر شده پیرامون اختصاص هشت سوله مدیریت بحران در تهران با ظرفیت ۵۰۰ تخت به ستاد مبارزه با کرونا گفت: هشت سوله مدیریت بحران در هشت نقطه از شهر تهران برای این امر اختصاص داده شده است. وی در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه تاکنون سه سوله به طور کامل تحهیز شده و دیگر سوله‌ها نیز در حال تجهیز شدن هستند، گفت: این سوله‌ها پس از تجهیز در اختیار ستادمبارزه با کرونا قرار خواهند گرفت. عضو شورای فرماندهی ستادمدیریت بحران بیماری کرونا در شهر تهران درباره محل قرارگیری این سوله‌ها نیز به ایسنا گفت: این سوله‌ها در نقاطی انتخاب شده که خارج از بافت مسکونی و شهری باشد و تمهیدات ایمنی لازم برای آن اتخاذ شده است. به گفته کرمی محمدی، تاکنون موردی از پذیرش بیماران مبتلا به کرونا در این ستاد‌ها گزارش نشده است و اقدامات انجام شده صرفا برای آمادگی در شرایط خاص است.