(ویدئو) تکنیک پلیس آمریکا در تعقیب و گریز یک مظنون فراری