(ویدئو) بزرگترین مراسم ازدواج دسته جمعی در تاریخ یمن

(ویدئو) بزرگترین مراسم ازدواج دسته جمعی در تاریخ یمن