(ویدئو) زنده ماندن سگی که کامیون از روی آن عبور کرد