(ویدئو) محمد صلاح در ضیافت شاهزاده ویلیام و کیت میدلتون