همه بازیکنانی که در فهرست خرید پرسپولیس بودند؛ کیوسک ۲۵ مهر