(ویدئو) حاکم دبی پل ۱۰۷ میلیون دلاری را افتتاح کرد

(ویدئو) حاکم دبی پل ۱۰۷ میلیون دلاری را افتتاح کرد