(ویدئو) نجات راننده خودروی واژگون شده پس از تصادف

(ویدئو) نجات راننده خودروی واژگون شده پس از تصادف