(تصویر) محمدرضا و همایون شجریان در مراسم انار خوران