(تصاویر) دیدار خبرنگاران ایرانی با رئیس رادیو و تلویزیون طالبان

(تصاویر) دیدار خبرنگاران ایرانی با رئیس رادیو و تلویزیون طالبان