قیمت سکه پارسیان امروز ۲۸ شهریور ۱۴۰۰
فرارو- قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه بیست و هشتم شهریور تغییری نداشته و سکه‌های پارسیان با وزن‌های مختلف، با همان قیمت‌های روز شنبه خرید و فروش می‌شوند. به گزارش فرارو؛ سکه پارسیان با وزن یک گرم، یک میلیون و ۴۴۰ هزار تومان و سکه دو گرمی پارسیان دو میلیون و ۸۷۵ هزار تومان ارزش‌گذاری شده‌اند. قیمت سکه‌های پارسیان از نیمه هفته قبل تغییری نداشته است. قیمت امروز سکه‌های پارسیان انواع سکه پارسیان قیمت امروز قیمت روز شنبه قیمت روز پنجشنبه 0/100 ۱۴۸ هزار تومان  ۱۴۸ هزار تومان  ۱۴۸ هزار تومان  0/150 ۲۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان  ۲۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان  ۲۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان  0/200 ۲۹۱ هزار تومان  ۲۹۱ هزار تومان  ۲۹۱ هزار تومان  0/250 ۳۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان ۳۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان ۳۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان 0/300 ۴۳۷ هزار تومان  ۴۳۷ هزار تومان  ۴۳۷ هزار تومان  0/350 ۵۰۸ هزار و ۵۰۰ تومان  ۵۰۸ هزار و ۵۰۰ تومان  ۵۰۸ هزار و ۵۰۰ تومان  0/400 ۵۸۰ هزار تومان  ۵۸۰ هزار تومان  ۵۸۰ هزار تومان  0/450 ۶۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان  ۶۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان  ۶۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان  0/500 ۷۲۳ هزار تومان  ۷۲۳ هزار تومان  ۷۲۳ هزار تومان  0/600 ۸۶۶ هزار تومان  ۸۶۶ هزار تومان  ۸۶۶ هزار تومان  0/700 یک میلیون و ۹ هزار تومان  یک میلیون و ۹ هزار تومان  یک میلیون و ۹ هزار تومان  0/800 یک میلیون و ۱۵۴ هزار تومان  یک میلیون و ۱۵۴ هزار تومان  یک میلیون و ۱۵۴ هزار تومان  0/900 یک میلیون و ۲۹۷ هزار تومان یک میلیون و ۲۹۷ هزار تومان یک میلیون و ۲۹۷ هزار تومان 1/000 یک میلیون و ۴۴۰ هزار تومان یک میلیون و ۴۴۰ هزار تومان یک میلیون و ۴۴۰ هزار تومان 1/100 یک میلیون و ۵۸۳ هزار تومان  یک میلیون و ۵۸۳ هزار تومان  یک میلیون و ۵۸۳ هزار تومان  1/200 یک میلیون و ۷۳۱ هزار تومان یک میلیون و ۷۳۱ هزار تومان یک میلیون و ۷۳۱ هزار تومان 1/300 یک میلیون و ۸۷۴ هزار تومان یک میلیون و ۸۷۴ هزار تومان یک میلیون و ۸۷۴ هزار تومان 1/400 دو میلیون و ۱۷ هزار تومان دو میلیون و ۱۷ هزار تومان دو میلیون و ۱۷ هزار تومان 1/500 دو میلیون و ۱۶۰ هزار تومان دو میلیون و ۱۶۰ هزار تومان دو میلیون و ۱۶۰ هزار تومان 1/600 دو میلیون و ۳۰۳ هزار تومان دو میلیون و ۳۰۳ هزار  تومان دو میلیون و ۳۰۳ هزار  تومان 1/700 دو میلیون و ۴۴۶ هزار تومان دو میلیون و ۴۴۶ هزار تومان دو میلیون و ۴۴۶ هزار تومان 1/800 دو میلیون و ۵۸۹ هزار تومان  دو میلیون و ۵۸۹ هزار تومان  دو میلیون و ۵۸۹ هزار تومان  1/900 دو میلیون و ۷۳۲ هزار تومان دو میلیون و ۷۳۲ هزار تومان دو میلیون و ۷۳۲ هزار تومان 2/000 دو میلیون و ۸۷۵ هزار  تومان دو میلیون و ۸۷۵ هزار  تومان دو میلیون و ۸۷۵ هزار  تومان