خارجی‌های استقلال به دربی رسیدند؟

خارجی‌های استقلال به دربی رسیدند؟