(ویدئو) مجری صداوسیما: اندازه تمام مردم دنیا در صف ایستادیم