آموزش دوره آیلتس با جدیدترین روشنوار آلومینوم یا متالایز (نقره …آموزش تخصصی سنتور در تهرانپارسترجمه متون تخصصی روان شناسی

برنامه‌های درسی یکشنبه ۳۰ شهریور شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن
برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز یکشنبه۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است: شبکه آموزش: فنی و حرفه‌ای و کاردانش: ساعت٨ تا ٨:٣٠ طراحی و ساخت کابینت آشپزخانه (پودمان اول) پایه١٠ رشته صنایع چوب و مبلمان ساعت٨:٣٠ تا٩ دانش فنی تخصصی پایه۱۲رشته تربیت بدنی ساعت ٩ تا ٩:٣٠کاربر رایانه پایه١٠ رشته رایانه و نرم افزار ساعت٢٠:۵٠ تا٢١:١۵کارگاه نوآوری و کارآفرینی پایه١١ مشترک فنی و حرفه‌ای و کاردانش ساعت ٢١:١۵تا٢١:۵٠ مدیریت تولید پایه١١ مشترک فنی و حرفه‌ای و کاردانش پایه ابتدایی: ساعت ١٠:۴۵تا ١١:١٠ بازی و ریاضی پایه اول ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵فارسی ونگارش پایه دوم ساعت١١:٣۵تا١٢ فارسی ونگارش پایه سوم ساعت١٢ تا١٢:٢۵علوم تجربی و تفکر پایه چهارم ساعت١٢:٢۵تا١٢:۵٠ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه پنجم ساعت١٣:١۵تا١٣:۴۵فارسی ونگارش پایه ششم متوسطه اول: ساعت ١۴:٣٠ تا١۵ریاضی پایه هفتم (راهبرد‌های الگویابی، حدس و آزمایش) ساعت ١۵تا١۵:٣٠ ریاضی پایه هشتم (جمع و تفریق عدد‌های گویا) ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ریاضی پایه نهم (دو مجموعه برابر) دوره آموزش مجازی متوسطه: ساعت ١۶تا ١۶:٣٠:انجام پروژه عملی با پاورپوینت -۴ متوسطه دوم: ساعت١۶:٣٠ تا١٧ شیمی٢ پایه١١رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠شیمی٣ پایه١٢ دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک ساعت ١٧:٣٠ تا١٨شیمی١ پایه دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک ساعت ٢٠تا٢:٢۵ ریاضی١ پایه دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠ فیزیک ٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی شبکه چهار: ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی ساعت۸درس دین وزندگی۲پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی ساعت۸:۳۰درس دین وزندگی۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی ساعت۱۰:۱۵درس زبان خارجی۳پایه ۱۲تمامی رشته‌ها ساعت۱۰:۴۵درس ریاضی آمار۲پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی ساعت۱۱:۱۵درس هندسه ۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک ساعت۱۱:۴۵درس فلسفه۲پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی ساعت۱۲:۱۵درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک ساعت۱۲:۴۵درس هندسه ۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک ساعت۱۳:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰مشترک همه رشته‌ها شبکه معارف: ساعت۱۵درس اخلاق اسلامی ۳پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی ساعت۱۵:۳۰درس عربی زبان قرآن۱پایه ۱۰رشته علوم و معارف قرآنی ساعت۱۶درس اخلاق اسلامی ۲پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی ساعت۱۶:۳۰درس اخلاق اسلام ۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی تدریس خواهد شد.