نخستین فیلم از مهران غفوریان پس از بستری شدن در بیمارستان