طنین زیبای ویوا رونالدو در اولدترافورد پس از گل شماره ۸۰۰ کریس!

طنین زیبای ویوا رونالدو در اولدترافورد پس از گل شماره ۸۰۰ کریس!