(ویدئو) درآمد صداوسیما بیش از هزار میلیارد است

(ویدئو) درآمد صداوسیما بیش از هزار میلیارد است