(ویدئو) نواختن موسیقی توسط یک جراح برای تسکین درد بیمار!