(ویدئو) اعتراض دختران شهر هرات برای داشتن حق تحصیل