دومی وزنه‌بردار ایرانی در یک‌ضرب؛ داوودی به غول گرجی نرسید