(تصاویر) مهار آتش سوزی خط لوله گاز غرب تهران

(تصاویر) مهار آتش سوزی خط لوله گاز غرب تهران