(تصاویر) زندگی دشوار مهاجران تازه وارد افغان در حاشیه اصفهان