نقشه رنگ بندی کرونا اول آبان ۱۴۰۰؛ افزایش شهر‌های قرمز