محرومیت ۵ساله و مادام‌العمر برای یک مدیر و ۲داور فوتبال

محرومیت ۵ساله و مادام‌العمر برای یک مدیر و ۲داور فوتبال