(ویدئو) اقدام به موقع سرایدار سارقان خفت گیر را فراری داد