(ویدئو) اقدام عجیب یک مرد برای خودکشی با پریدن مقابل ماشین