دربی بزرگ پایتخت با تماشاگر شد

دربی بزرگ پایتخت با تماشاگر شد