تراشیدن یا نتراشیدن؛ تمام مشکلات کائنات برای طالبان
آرایشگر خیابانی که ساکن کابل را در سال ۱۹۷۰ اصلاح می کند در یک آرایشگاهی در کابل سال ۲۰۰۲، عکس هایی روی دیوار آویزان شده است که سبک های مختلف موهای بدون ریش را نشان می دهد آرایشگر خیابانی که در جلال آباد سال ۲۰۰۶ اصلاح می کند آرایشگر خیابانی که در سال ۲۰۰۷ اصلاح می کند آرایشگر خیابانی که در کابل سال ۲۰۰۲ اصلاح می کند آرایشگر افغان در شهر کابل سال ۲۰۱۰ یک آرایشگر کنار جاده در کابل سال ۲۰۱۰ در حالی که منتظر مشتری است، ریش خود را می زند آرایشگر خیابانی که در کابل سال ۲۰۱۲ اصلاح می کند آرایشگر خیابانی که در کابل سال ۲۰۱۲ اصلاح می کند مردان افغان در حال کوتاه کردن مو در هرات در سال ۲۰۱۲ آرایشگر روستایی در حال زدن ریش مردی در ولایت غزنی افغانستان در سال ۲۰۱۱ پسری به آرایشگاهی در کابل سال ۲۰۱۳ نگاه می کند که در آن ریش مردی در حال کوتاه شدن است آرایشگاهی در هرات سال 2021