(ویدئو) بلایی که مردم خشمگین سر دزد آوردند!

(ویدئو) بلایی که مردم خشمگین سر دزد آوردند!