باشگاه مشتریان با امکانات ویژه …گچ سفید کاری با کیفیت روکار و زیرکار …باطری ساز سیار مکانیک سیار امداد …آموزشگاه زبان های خارجی پردیسان