جدایی کنعانی زادگان از پرسپولیس قطعی است؛ کیوسک ۶ مرداد