(ویدئو) فریاد مردم پایین دست کرخه: چرا با ما این کار را می‌کنید؟