(ویدئو) بایدن، کامالا هریس را در روز تولدش غافلگیر کرد