چاپ کارت pvc تکی -قیمت دستگاه چاپ …فروش و واردات قطعات الکترونیکی …ارائه انواع دستگاه حضور و غیاباملاک ایران ارژنگ ( میدان هفت تیر …

برنامه‌های درسی شنبه ۲۹ شهریور شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن
برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز شنبه۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است: شبکه آموزش: فنی و حرفه‌ای و کاردانش: ساعت٨ تا ٨:٣٠ دانش فنی تخصصی پایه ١٢ رشته طراحی دوخت ساعت٨:٣٠ تا٩ طراحی معماری پایه ١١ و١٢ درس مشترک نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی ساعت ٩ تا ٩:٣٠ دانش فنی تخصصی پایه١٢ رشته ساختمان شاخه فنی و حرفه‌ای ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵الزامات محیط کار پایه ١٠ مشترک ساعت ٢١:١۵تا٢١:۵٠نوآوری و کارآفرینی پایه١١ پایه ابتدایی: ساعت ١٠:۴۵تا ١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵بازی و ریاضی پایه دوم ساعت١١:٣۵تا١٢ علوم تجربی و تفکر پایه سوم ساعت١٢ تا١٢:٢۵بازی و ریاضی پایه چهارم ساعت١٢:٢۵تا١٢:۵٠ فارسی و نگارش پایه پنجم ساعت١٣:١۵تا١٣:۴۵علوم تجربی و تفکر پایه ششم ‌متوسطه اول: ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ زبان انگلیسی پایه هفتم (آموزش مقدماتی ٢) ساعت ١۵تا١۵:٣٠ زبان انگلیسی پایه هشتم (مکالمه و لغات درس ١) ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶زبان انگلیسی پایه نهم (مکالمه و لغات درس١) دوره آموزش مجازی متوسطه: ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ شخصیت شناسی و تاثیرش در یادگیری موثر٢ متوسطه دوم: ساعت١۶:٣٠ تا١٧ زیست شناسی ۳پایه١٢ رشته علوم تجربی ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠زیست شناسی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی ساعت١٧:٣٠ تا١٨ هویت اجتماعی پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک ساعت ٢٠تا٢:٢۵ فیزیک ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠ فیزیک ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی شبکه چهار: ساعت۷:۳۰درس عربی زبان قران۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی ساعت۸درس عربی زبان قران۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی ساعت۸:۳۰درس عربی زبان قران۲پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی ساعت۱۰:۱۵درس عربی زبان قران۲پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی ساعت۱۰:۴۵درس دین وزندگی ۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی ساعت۱۱:۱۵درس زبان خارجی ۱پایه۱۰مشترک تمامی رشته‌ها ساعت۱۱:۴۵درس فیزیک۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۱پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک شبکه معارف: ساعت۱۵درس علوم و معارف قرآنی۳پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی ساعت۱۵:۳۰درس دین و زندگی۳پایه ۱۲مشترک رشته تجربی و ریاضی ساعت۱۶درس علوم و معارف قرآنی ۱پایه ۱۰رشته علوم و معارف اسلامی ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قرآن پایه هفتم رشته، متوسطه اول آموزش داده خواهد شد.