(تصاویر) صف‌های طولانی در مقابل پمپ بنزین‌ها در انگلیس