ارائه انواع دستگاه حضور و غیابکنافاسپری لکه بر فرش و موکت و مبل دکتردیاریخریدار کتاب وکاغذ باطله ودست دوم