(تصاویر) نخستین عمل کاشت پای مصنوعی در رشت

(تصاویر) نخستین عمل کاشت پای مصنوعی در رشت