(ویدئو) اندی ماری برای دستشویی رفتن بازی تنیس را متوقف کرد!