برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه آموزش (شبکه۷) و شبکه چهار در روز پنجشنبه هفتم فروردین ماه ۱۳۹۹ به طور زنده پخش می‌شود به شرح زیر است: متوسطه دوره اول: ساعت٩ تا٩:٣٠درس ادبیات فارسی پایه۷. ساعت٩:٣٠ تا١٠ درس مطالعات اجتماعی پایه۹ ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس کارو فناوری پایه۸ دوره ابتدایی: ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱ فارسی و نگارش پایه اول. از ساعت ۱۱تا۱۱:۳۰پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه دوم. از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ بازی و ریاضی پایه سوم. ازساعت١٢تا١٢:٣٠ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم. از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ بازی و ریاضی پایه پنجم. از ساعت ١٣:٢٠ تا۱۳:۴٠ هدیه‌های آسمانی پایه ششم. متوسطه دوم: ساعت۱۵درس فیزیک پایه ١١تجربی ساعت١۵:٣٠ درس شیمی٢ پایه۱۱ ساعت۱۶درس هندسه٢ پایه یازدهم ساعت۱۶:۳۰درس ادبیات فارسی پایه١١ ساعت۱۷درس حسابان ٢ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک ساعت۱۷:۳۰درس عربی، زبان قرآن ٣ شبکه۴ ساعت۸تا۸:۳۰درس ریاضی و آمار پایه١٠ ساعت۸:۳۰تا۹درس علوم و فنون ادبی٢ پایه١١. ساعت۹تا٩:٣٠درس تاریخ ٣ پایه١٢. ساعت۹:۳۰تا١٠درس عربی، زبان قرآن ٣ پایه۱۲ ساعت۱۰تا١٠:٣٠درس اخلاق اسلامی٣ پایه۱۲ ساعت۱۰:۳۰تا١١درس طراحی٢ پایه١١ ساعت۱۱تا١١:٣٠ متناسب سازی رنگ پایه ١١ ساعت۱۱:۳۰تا١٢ متناسب سازی رنگ پایه١١