(تصویر) رونمایی طالبان از لباس جدید ورزشکاران افغانستان