(ویدئو) آزمایش فضانورد با دستمال خیس در شرایط بی وزنی

(ویدئو) آزمایش فضانورد با دستمال خیس در شرایط بی وزنی