(ویدئو) زیر گرفتن سارقین موتورسوار توسط خودروی شاسی بلند