پیام کرونایی شفر برای دربی ۹۷

پیام کرونایی شفر برای دربی ۹۷