(تصاویر) هوای مشهد نیازمند بارش فکری مسئولین / احتمالا رفع آلودگی هوا باد و باران میخواهد که دست خداوند است و تمام. مدیران و مسئولان هم همواره هستند …

(تصاویر) هوای مشهد نیازمند بارش فکری مسئولین / احتمالا  رفع آلودگی هوا باد و باران میخواهد که دست خداوند است و تمام.  مدیران و مسئولان هم همواره هستند در خدمت خداوند