(تصاویر) ریل عابر پیاده در قم!

(تصاویر) ریل عابر پیاده در قم!