خبر بد برای پرسپولیس؛ دو روز استراحت مطلق برای یحیی!

خبر بد برای پرسپولیس؛ دو روز استراحت مطلق برای یحیی!