آیتم تاثیرگذار فوتبال 120 برای فوتبالیست افغان که از هواپیما سقوط کرد